Punëtori rajonale online

Shkup, 28 prill 2022

Drejtoria për sigurimi të informatave të klasifikuara në bashkëpunim dhe me mbështetjen e Këshillit rajonal për bashkëpinim, më 28. 04.2009. Më 04.2022 organizoi një punëtori rajonale online me titull: "Punëtori reflektuese mbi pikat e kryqëzimit midis ndërgjegjësimit të sigurisë dhe aspekteve të sigurisë të informatave të klasifikuara. Ekspertë të shquar nga Komisioni evropian dhe Shërbimi evropian për veprim të jashtëm i Unionit evropian si dhe nga Zyra e Sigurisë së NATO-s trajtuan konceptin e ndërgjegjësimit për sigurinë në kontekstin e mbrojtjes të informatave të klasifikuara dhe paraqitën mekanizma për të rritur ndërgjegjësimin e sigurisë të pershtatshëm në BE dhe NATO . Prezentime paraqiten edhe përfaqësuesit nga Drejtoria dhe autoritetet e sigurisë kombëtare nga rajoni i Evropës Juglindore dhe u shkëmbyen përvoja midis pjesëmarrësve në rajon për këtë segment të rëndësishëm të sigurisë të informatave të klasifikuara.