Какви видови безбедносни сертификати постојат и за кои степени?

 

Постојат два вида безбедносни сертификати коишто ги издава Дирекцијата, и тоа:

- безбедносен сертификат за физичко лице и
- безбедносен сертификат за правно лице.

Безбедносните сертификати може да се издадат за ракување со национални, со НАТО или со ЕУ класифицирани информации.
Дирекцијата за безбедност на класифицирани информации издава национални и НАТО безбедносни сертификати до и вклучително степенот „ДРЖАВНА ТАЈНА”, додека за пристап до ЕУ класифицирани информации, Дирекцијата издава безбедносни сертификати до и вклучително „СТРОГО ДОВЕРЛИВО“.
За користење на класифицирани информации означени со степенот „ИНТЕРНО“ не се врши безбедносна проверка и не се издава безбедносен сертификат.